Sectox 700WP – thuốc trừ sâu đặc trị bọ trĩ, rầy

8.000

Sectox 700WP là thuốc trừ sâu đặc trị rầy cám, bọ trĩ

Thành phần: midacloprid 700 g/kg.

Phun thuốc khi rầy cám ra rộ hoặc khi bọ trĩ xuất hiện.

  • Hướng dẫn sử dụng: 40 – 50 g/ha.
  • Lượng nước phun: 400 – 500 lít/ha.
  • Thời điểm phun: Phun thuốc khi rầy cám ra rộ hoặc khi bọ trĩ xuất hiện.
  • Thời gian cách ly: Sau khi phun 14 ngày.